MUSEUM

DEELEN

Het museum vol verhalen

Ons Bezoeken ?

De Exposities

Impressie

Nieuws !

 

HET MUSEUM TOONT HAAR COLLECTIE UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE NAASTGELEGEN VLIEGBASIS DEELEN.

ER WORDT RUIME AANDACHT BESTEED AAN DE LUCHTOORLOG IN DE JAREN 1940 – 1945.

 

 

ANBI Informatie

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% in zet voor het algemeen nut.
Het is een status die voornamelijk geldt voor (en door) de belastingdienst. Het levert diverse voordelen op voor o.a. schenkingen, donaties en kan zelfs voordeel opleveren voor vrijwilligers.

Giften
De Fiscus heeft het aantrekkelijk gemaakt om financieel te schenken/ondersteunen en na te laten aan een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI).
Het Museum Deelen is een culturele ANBI instelling.
Wilt u het Museum Deelen met een gift ondersteunen, neem dan contact op met het contactformulier

Schenkingen
Mede dankzij schenkingen van particulieren groeit de collectie van het museum nog steeds.
Objecten, foto’s en schriftelijke bronnen tussen 1940 – 1945 zijn een welkome aanvulling.
Voor een juiste behandeling van een schenking en om te voorkomen dat er waardevolle informatie verloren gaat, vragen wij schenkers om contact op te nemen met het contactformulier de bezoeker in het museum is voor eigen risico.

De voorwaarden:

De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
De instelling heeft een actueel beleidsplan.
De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. (zie hier onder)
ANBI informatie Stichting Museum Vliegbasis Deelen

Officiële naam
Stichting Museum Vliegbasis Deelen
RSIN-fiscaal nummer: 816664729
Kamer van Koophandel: 41040763
BTW-nummer: NL816664729B01
Bankrekening nr: NL32RABO 03148 83 789

Contactgegevens
Adres: Delenseweg 20 – Gebouw 20 – 6877 AE DEELEN / EDE
Mail: info@museumdeelen.nl
Website: www.museumdeelen.nl

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
Samenstelling van het bestuur van de Stichting Museum Vliegbasis Deelen:

Dhr. D.H.S. Lassooij – voorzitter (ad interim)
Taakveld: jaarplan

Mw. H.A. Beltman – secretaris
Taakvelden: secretariaat, bestuurlijke relaties

Dhr. W.L. Vos – penningmeester
Taakveld: financiële zaken

Dhr. G.M.J. Starink – algemeen bestuurslid
Taakvelden: evenementen

Dhr. G.M.W. Ronden – algemeen bestuurslid
Taakvelden: bedrijfsvoering, wapenverlof

Dhr. G.J. Tornij – algemeen bestuurslid
Taakvelden: museumbeleid, fondsenwerving

Als adviseur van het bestuur van de Stichting Museum Vliegbasis Deelen treedt op:

Dhr. R.H.A. Markus – vrijwilliger
Taakvelden: Collectiebeheer

 

Hoofdlijnen Beleidsplan
De belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren zijn:
1. Het in stand houden en uitbreiding van de collectie;
2. Voortzetting van de openstelling van het museum; ( op zaterdagen en zondagen gedurende alle seizoenen – uitbreiding door de weeks )
3. De ontvangst en de rondleiding van groepen; (basis- en middelbare scholen, veteranen, historische genootschappen, old-timer clubs en andere verenigingen en stichtingen);
4. Het houden van lezingen en excursies op of in de directe omgeving van de vliegbasis;
5. De uitvoering van restauratieprojecten; (Würzburg Riese, Me-262)
6. Voortzetting van de inrichting en het beheer van archieven;
(bibliotheek, documentencollectie, fotocollectie)
7. Het ondersteunen en zelfstandig uitgeven van publicaties;
(nieuwsbrieven voor donateurs, actueel houden van de eigen Internetsite)

Daarnaast is er blijvende aandacht voor:

8. Uitbreiding en versterking van het bestuur;
9. Intensivering van museale processen;
10. Verbetering van de bedrijfsvoering en de inkomstenkant van het museum;
11. De verbeterpunten voortvloeiend uit de opname in het Museumregister in 2017;
12. De huisvesting van het museum ( Gebouw 20, Diogenes, Buitenplaats Koningsweg )
13. Profilering van het museum bij het ´Herinneringstoerisme WOII Gelderland’

De historische relaties tussen ´Market Garden´, de Fliegerhorst Deelen en de bunker Diogenes komen samen in het Museum Vliegbasis Deelen. Voor het ´Herinneringstoerisme´ moeten deze relaties beter in beeld worden gebracht. De collectie biedt goede mogelijkheden om ook de ´Duitse kant´ van het verhaal objectief in beeld te brengen.

Concrete doelstelling van het museum is om een grotere bijdrage te leveren aan het ´Herinnerings-toerisme´ en om hiertoe financiële middelen te verwerven. Het museum richt zich met name op de organisatoren en financiers van dit proces: de Provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem en Ede en het Vfonds.

Beloningssysteem

Het bestuur van de stichting werkt als vrijwilliger in het museum. De vergoedingen aan de bestuurders voldoen aan de eisen zoals hieraan gesteld door de Belastingdienst. Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/

In het bestuur van de Stichting Museum Vliegbasis Deelen zitten:

Doelstelling (statuten)
1. Het museum heeft ten doel het opzetten, inrichten en in stand houden van een museum dat zich richt op de geschiedenis van de Vliegbasis Deelen van de oprichting tot heden met in het bijzonder aandacht voor de luchtoorlog boven Nederland in de periode negentienhonderd veertig tot en met negentienhonderd vijf en veertig.
2. De stichting dient het algemeen belang.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:
A. Het uitvoeren van een collectie taak zoals het verwerven, beheren en tentoonstellen van de bij de stichting in eigendom of beheer zijnde collecties en voorwerpen.
Het catalogiseren en rubriceren van de bij de stichting in eigendom of beheer zijnde voorwerpen.
B. Een bedrijfsvoering die gericht is op het realiseren van de taken genoemd onder A. zoals: huisvesting, beveiliging, deskundig personeel en financiële middelen.
C. Bij de uitvoering van haar taken de landelijke gedragslijn voor museale beroepsethiek te volgen en zich te richten naar het reglement Museumregistratie.
D. Het samenwerken met organisaties, personen en overheden die aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting willen meewerken.

Activiteiten
Naast activiteiten direct gekoppeld aan bovengenoemde doelstellingen ontplooit het museum nog de volgende activiteiten:
Openstelling van de collectie voor publiek in het weekend gedurende het gehele jaar;
Excursies en rondleidingen voor groepen (ook doordeweeks op afspraak);
Uitgifte van een Nieuwsbrief;
Instandhouding van een museumwebsite;
Beschikbaar stellen van de collectie, documentatie, bibliotheek voor onder andere (wetenschappelijk) onderzoek, publicaties, lezingen.
Deelnemen aan activiteiten van derden met aan het museum verbonden onderwerpen en collectievoorwerpen.

Financiële verantwoording

 

Contact

MUSEUM

DEELEN

Het museum vol verhalen

Inlichtingenformulier

Aanvinken als Spam Beveiliging

5 + 10 =


Wij zijn nu gesloten

maandagGesloten
dinsdagGesloten
woensdagGesloten
donderdagGesloten
vrijdagGesloten
zaterdag11:00 — 17:00
zondag11:00 — 17:00

Groepen op afspraak.
Mail voor meer info

 

logo-sponsor-mondriaan-fonds-museum-deelen
Logo Sponsor PenG Safety Gameren